Wednesday, July 12, 2017

Filler

तुला ती सापडेपर्यंतची जागा.
त्यात माझं मोहाचं झाड कसं मावेल!
आधीच वाळवायला हवं होतं.

No comments:

Post a Comment